Obchodní podmínky

provozující společnosti DRIVEUNIT s.r.o. se sídlem Lannova 2061/8, 11 000 Praha 1 – Nové Město, Identifikační číslo: 02350262, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223949

Platné od 01.11.2015

1. METODY OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB

Objednání produktů je možné formou písemnou, elektronickou (e-shopem, e-mailem, faxem), případně telefonicky nebo ústně (objednávky v písemné a elektronické formě jsou dále označovány souhrnně „písemné objednávky“). Na ústní a telefonické formy objednání se mohou vztahovat různá omezení, viz text dále.

Podstatné náležitosti každé objednávky, bez kterých bude objednávka neplatná:

Objednávající právnická osoba: firma (popř. název PO), adresa, IČO a DIČ firmy v souladu s údaji v obchodním nebo živnostenském rejstříku, jméno zodpovědné osoby a kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail)

Objednávající fyzická osoba a fyzická podnikající osoba: jméno, adresa, a kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail)

společné náležitosti pro PO i FO: specifikace objednaného zboží nebo služeb, objednaného množství, požadovaného dodacího termínu, požadovaného způsobu dopravy, požadované platební metody a případné další požadavky ohledně doručovací adresy, časů a termínů pro doručení, požadavků na avizování zásilky apod.

2. DEFINICE POŽADAVKU

Při objednávání či poptání produktu musí být jasně a úplně definovány požadavky na produkt. Preferovány jsou jednoznačné a úplné objednací kódy zboží (např. MOLL MOTOR objednací kód, v podobě např.: Y3HE-132S6 3 kW; 960 ot./min, B3 – patkový, IP55, (DK) 3 x PTC termistory, (FLE) cizí ventilace 230V). Pokud kupující objednací kódy nezná, uvede v popisu produktu všechny požadované vlastnosti tak, aby nemohlo dojít k záměně s jiným produktem nebo konfigurací.
Pokud zákazník požaduje zvláštní provedení nebo výbavy produktu, je třeba toto výslovně v objednávce uvést, jinak bude produkt dodán v základním provedení. Více viz bod 3 tohoto dokumentu.
V případě, že nebude možno produkt na základě popisu identifikovat, nebo budou uvedeny rozporné, neúplné či nesprávné informace, bude společnost DRIVEUNIT zákazníka kontaktovat a požadovat vyjasnění.

3. PREFERENCE ZÁKLADNÍCH PROVEDENÍ A VLASTNOSTÍ PRODUKTU

Vzhledem k tomu, že mnohé produkty jsou volně konfigurovatelné, je třeba uvést vždy veškeré požadavky na konfiguraci a výbavu produktu v objednávce / poptávce. Pokud není požadavek na určitou konfiguraci uveden, bude dodán / nabídnut produkt v základní konfiguraci dle standardu dodavatele. Popisy standardních provedení jsou k dispozici v produktových katalozích dostupných na webových stránkách společnosti DRIVEUNT, nebo na vyžádání.
Např.: pokud objednáte elektromotor formou „patkový elektromotor o výkonu 3kW, 1420 ot/min, napětí 400V“, bude dodán asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko v základním katalogovém provedení, bez ochran a certifikací pro práci v zóně s nebezpečím výbuchu či vznícení, bez doplňkových výbav a konfigurací (tedy bez brzdy, teplotní ochrany, nezávislého chlazení a dalších nástaveb, v základní konfiguraci ložisek a ostatních mechanických parametrů motoru, v základním napětí a kmitočtu pro daný výkon pro provoz na síti s konstantním kmitočtem v EU (3AC 400V 50Hz), v základním nátěru a barevném odstínu, bez příplatkových zkušebních kusových protokolů, pro teplotu od -20°C do +40°C, pro nadmořskou výšku do 1000 m n. m. atd.

4. OBJEDNÁNÍ NA ZÁKLADĚ NABÍDKY SPOLEČNOSTI DRIVEUNIT

Při objednání na základě písemné nabídky společnosti DRIVEUNIT je nutno se odvolat na číslo nabídky a uvést, které v nabídce obsažené položky a v jakém počtu zákazník objednává. V tomto případě není nutno definovat objednací kódy a další informace o objednaných produktech. Pokud kupující požaduje konfiguraci nebo jiné podmínky odlišné od specifikace v nabídce, je třeba tento požadavek zmínit. Pokud není číslo nabídky uvedeno, bude produkt dodán za standardních podmínek (např. nebudou uplatněny mimořádné slevy v nabídce obsažené)

5. OBJEDNÁVKA / POPTÁVKA PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

Objednat prostřednictvím e-shopu je dovoleno jak registrovaným, tak neregistrovaným uživatelům. Registraci je možno provést po kliknutí na patřičný odkaz na titulní stránce e-shopu.

V prostředí e-shopu je nutno zvolit požadovanou konfiguraci produktu (pokud je konfigurace možná) na stránce detailu produktu, před vložením do košíku. Dále je nutno provést volbu požadovaného typu dopravy, zadat informace o kupujícím a doručovací adrese a podobně. Pokud není u produktu uvedená cena, budete moci uvést Váš email, telefon, atd. a my Vás budeme kontaktovat nebo Vám zašleme písemnou nabídku.

6. CENY A CENÍKY

Ceny produktů jsou zpracovány na základě ceníků vydávaných dodavateli produktů nebo interní cenové politiky společnosti DRIVEUNIT. Z ceníkových cen jsou zákazníkům uznány slevy ve výši dle odpovídající cenové hladiny. Nový zákazník je automaticky zařazen do základní cenové hladiny, tzn. bez slevy. Slevy pro různé kategorie produktů se v rámci dané cenové hladiny liší. Na vyžádání bude zákazníkovi poskytnuta sleva pro základní kategorie produktů.

Ceny je možno zjistit v e-shopu firmy nebo na poptání.

7. DODACÍ TERMÍNY

V rámci e-shopu jsou u zboží uvedeny orientační (obvyklé) dodací lhůty. Je to z toho důvodu, že e-shop není možno vzhledem k velmi široké škále možných konfigurací produktů možno provázat se systémem evidence skladu společnosti DRIVEUNIT. Tuto lhůtu není možno chápat jako závaznou, za závazné je možno považovat pouze písemné potvrzení dodací lhůty v rámci zpracované oficiální nabídky produktů nebo písemného potvrzení objednávky. Přesnější informaci o dodací lhůtě je možno zjistit dotazem ve společnosti DRIVEUNIT.

Objednávky jsou vyřizovány (pokud není zákazníkem výslovně požadováno jinak) v nejkratší možné lhůtě s využitím skladových zásob. V případě nutnosti zadání produktu do výroby nebo momentální nedostupnosti na skladě jsou dodací termíny závazně potvrzeny až po zaplánování výroby. To může být i několik dnů po obdržení objednávky.

Dodací termín začíná běžet ke dni přijetí závazné, technicky jasné objednávky, nebo od data úplného technického vyjasnění objednávky.

8. POTVRZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Písemné objednávky jsou písemně potvrzovány v nejkratším možném čase. Pokud není v okamžiku přijetí objednávky znám dodací termín, je zasláno potvrzení objednávky bez termínu, které je po potvrzení termínu výrobou doplněno o termínové potvrzení. Při expedici produktu do 3 pracovních dnů od data přijetí objednávky je písemné potvrzení termínu dodáno pouze na vyžádání.

9. ZRUŠENÍ A ZMĚNA OBJEDNÁVKY

Objednávající má právo žádat změnu nebo zrušení objednávky ve smyslu změny jednotlivých položek objednávky, změny počtů položek, změny dodacího termínu, platebních a dalších podmínek.

Z pohledu možnosti změny či zrušení objednávky je třeba rozlišovat dvě kategorie produktů:

U produktů konfigurovaných anebo vyráběných na zakázku kupujícího si společnost DRIVEUNIT vyhrazuje právo požadavek změny nebo zrušení objednávky odmítnout, nebo zpoplatnit v sazbě min. 10% z celkové hodnoty objednávky. Důvodem k zamítnutí může být například pokročilé stadium rozpracovanosti výroby původně objednaných produktů, jednoúčelovost původně objednaných produktů nebo náklady, které byla či bude společnost DRIVEUNIT nucena do konkrétního obchodního případu vložit.

U skladových produktů v základní konfiguraci (základní katalogové provedení dle výrobce) je možno provést změnu či zrušení objednávky po dohodě s obchodním oddělením společnosti DRIVEUNIT. Tato změna či zrušení objednávky nejsou zpoplatněny.

10. VRÁCENÍ PRODUKTŮ

Kupující má právo vrátit nepoužitý produkt v původním balení a s úplnou přiloženou dokumentací do 14 dnů od data doručení bez uvedení důvodu, ovšem pouze v případě, kdy se nejedná o zboží vyrobené nebo modifikované na zakázku kupujícího.
Použité zboží nebo zboží vyrobené či modifikované na zakázku kupujícího je možno vrátit až po předchozí dohodě s obchodním oddělením společnosti. Firma DRIVEUNIT si vyhrazuje vrácení takového zboží zamítnout nebo zpoplatnit částkou, odpovídající nákladům nutným na uvedení produktu do původní podoby.

11. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží je možno na území ČR obdržet několika standardními postupy:

– osobní odběr v provozovně společnosti DRIVEUNIT.
– doprava balíkovou službou (PPL, DPD, Česká pošta apod.). Balíková přeprava je všeobecně limitována hmotností 50kg. Doručovací termín (bez záruky) je následující pracovní den po dni odeslání.
– přepravní službou (DPD, DACHSER apod.) pro všechny hmotnosti zásilek. Doručovací termín (bez záruky) je následující pracovní den po dni odeslání.
– zákazníkem sjednanou přepravní firmou.
– Jiný způsob přepravy – na základě dohody zákazníka se společnosti DRIVEUNIT je možno zajistit jiný, zde neuvedený způsob dopravy.

Přeprava do jiných zemí je nabízena na základě poptání.

12. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍKEM SJEDNANÉHO PŘEPRAVCE PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinen při převzetí zboží z rukou přepravce nebo na provozovně společnosti DRIVEUNIT zkontrolovat stav zboží a balení. V případě nalezení jakéhokoliv poškození ochranného / přepravního obalu zboží je povinen v přítomnosti přepravce / prodejce zboží vybalit a zkontrolovat jeho stav.
V případě zjištění poškození zboží z viny přepravy třetí stranou (např. pošta, přepravní služba) je zákazník povinen sepsat v přítomnosti přepravce protokol o poškození s uvedením čísla zásilky, jména přepravní firmy, jména řidiče SPZ automobilu přepravní služby a nechat jej přepravcem podepsat.
Společnost DRIVEUNIT na základě přijetí řádně a úplně vyplněného protokolu o poškození zboží zajistí dodávku nového produktu nebo bezplatnou opravu produktu poškozeného, dle dohody se zákazníkem a stupni poškození.
V případě zjištění poškození zboží při převzetí na provozovně společnosti DRIVEUNIT, je zákazník nebo zákazníkem sjednaný přepravce povinen bezodkladně oznámit zjištěné poškození pracovníkovi zajišťujícímu expedici zboží. Pracovník expedice společnosti DRIVEUNIT zajistí (je-li to technicky proveditelné) výměnu zboží za bezvadné nebo přivolá odpovědného pracovníka obchodního oddělení společnosti DRIVEUNIT, který se zákazníkem dohodne způsob nápravy.

Na reklamace a stížnosti ke stavu dodaného zboží (poškození způsobené přepravou anebo manipulací), podané jiným než výše uvedeným způsobem není možno brát zřetel a nebudou ze strany společnosti DRIVEUNIT reflektovány.

13. VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PŘEPRAVU

Dopravné účtujeme ve dvou sazbách: 110,- Kč bez DPH za malé zásilky (balíky do 30kg), za větší zásilky (standardní a trámové palety, objemnější balíky, speciální balení) se dopravné účtuje dle hmotnosti zásilky. V případě dobírky je vyúčtován příplatek – doběrečné ve výši 60,- Kč bez DPH.  Poplatky za náklady na přepravu jsou vyúčtovány ve faktuře spolu s dodávaným zbožím.

14. BALNÉ

Při dodávce produktů ve standardním balení pro pozemní přepravu se balné neúčtuje. Při požadavku na zvláštní balení (jako je balení pro zámořskou či leteckou přepravu apod.) je cena stanovena na poptání a vyúčtována v rámci faktury se zbožím.

15. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží je možno uhradit následujícími způsoby:
a) v hotovosti při osobním převzetí na provozovně společnosti DRIVEUNIT,
b) zálohově – na požádání je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 100% hodnoty zboží včetně případných nákladů na přepravu a dalších účtovaných položek v částce včetně DPH.
c) Dobírkou při převzetí zboží od přepravce (dle podmínek přepravce může být možná kromě hotovostní platby i platba platební kartou)
d) bezhotovostním převodem (po dohodě) na číslo účtu společnosti DRIVEUNIT, uvedené v daňovém dokladu (faktuře). Standardní doba splatnosti je 7 dní ode dne vystavení dokladu. Na základě dohody mezi zákazníkem a společnosti DRIVEUNIT může být doba splatnosti upravena.

16. REKLAMACE:

Reklamační podmínky naleznete v samostatném dokumentu – reklamační řád.
Reklamace a stížnosti adresujte obchodnímu oddělení společnosti DRIVEUNIT.

17. OSTATNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou v platné verzi k dispozici na webu nebo na vyžádání v obchodním oddělení společnosti DRIVEUNIT.

Na základě dohody je možno sjednat odlišné individuální podmínky.